URBAN3R. Plataforma web de dades obertes de la ERESEE 2020

Plantejament

Aquesta eina està enfocada a impulsar la regeneració urbana a Espanya i a ajudar a la presa de decisions per al disseny de plans i estratègies de regeneració a escala urbana, des de l’escala de barri a la municipal, de forma alineada amb l’ERESEE 2020.

Objectius

L’objectiu principal és facilitar la presa de decisions a escala urbana, a partir de l’explotació per tipologia edificatòria dels resultats obtinguts en l’ERESEE 2020 per al paquet de “Rehabilitació d’envolupant prioritària”.

Enfocament

La metodologia està basada en l’eina urbanZEB, permet realitzar una caracterització arquitectònica del conjunt d’ habitatges de cada municipi.  Sobre aquesta base, es duu a terme el diagnòstic energètic actual, així com la proposta de millora, utilitzant el simulador energètic a escala urbana que permet definir els impactes energètic i econòmic de la rehabilitació.

La informació prové dels resultats de l’ERESEE2020, que s’emmarquen en el punt “7.2. Enfocaments rendibles per a la rehabilitació i millora de l’ eficiència energètica de l’ envolupant en el sector residencial” del document lliurat pel MITMA a la Comissió Europea, i són els següents:

  • Modelització de la distribució del consum de calefacció en habitatges,
  • Definició de menús de rehabilitació de les envolupants,
  • Anàlisi dels resultats obtinguts i segmentació del parc residencial en paquets,
  • Selecció d’opcions estratègiques pels escenaris,
  • Descripció detallada del Paquet “Rehabilitació d’envolupant prioritària” i els seus objectius a 2030 i 2050,
  • Anàlisi de la rendibilitat microeconòmica de l’ opció estratègica seleccionada.

urbanZEB s’emmarca en una nova generació d’eines estratègiques basades en la metodologia Urban Building Energy Model (UBEM), especialment adreçades a l’administració pública i als equips d’urbanisme i d’arquitectura que treballin en projectes a nivell d’àrea urbana.

Resultats

El resultat és un visor en 2D i 3D on es poden visualitzar diversos indicadors sobre l’estat actual de l’edificació, les dades de demanda energètica dels edificis residencials en el seu estat actual i després de sotmetre’ls a una rehabilitació energètica, així com els costos estimats d’aquestes intervencions. L’eina permet el filtratge temàtic i la delimitació d’ àmbits d’ estudi específics i la realització de consultes conjuntes, tot i que també és possible consultar les dades individualment a escala d’ edifici. 

Autoria

Cíclica[space·community·ecology]

Promotor/a

Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya

Any projecte

2022

Date

23 de febrer de 2023

Category

Destacats, Models energètics d'escala urbana, Recursos