Pla de rehabilitació energètica de Sta Coloma de Gramenet

El sector de l’edificació es troba davant d’un repte profundament transformador: conjugar el compromís social de generar les condicions d’habitabilitat socialment necessàries, amb el deure de reduir el consum de recursos, i especialment d’energia i d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En el marc d’una Unió Europea que fixa ambiciosos objectius ambientals com a base per sostenir la competitivitat de tots els sectors en un escenari d’augment del preu de l’energia, i de necessitat de mitigació dels efectes del canvi climàtic, cal planificar i emprendre grans esforços per reduir el consum dels edificis. Això implica disposar d’instruments que permetin l’elaboració d’estratègies amb eficiència social i econòmica per tal d’abordar aquest repte.

La metodologia de diagnosi i intervenció desenvolupada en aquest treball ha permès ajustar l’escala d’aquesta estratègia a l’anàlisi per immoble i superar l’aproximació al consum dels edificis i al cost de la rehabilitació a escala de “arquetipus”, com ha estat habitual fins ara. Això ha permès creuar dades a escala censal i acostar-se a informacions més fiables per a fer una planificació a escala urbana i metropolitana que, sense cap dubte és l’escala determinant en la planificació de la rehabilitació.

L’objectiu d’aquest informe és l’aproximació a una estratègia municipal de rehabilitació energètica del parc residencial per un àmbit definit del municipi de Santa Coloma de Gramenet que permeti definir les bases per establir el full de ruta per la renovació energètica dels seus edificis, contribuint, al mateix temps, a assolir els objectius ambientals europeus pel 2020-2050 i a procurar una habitabilitat socialment admissible en un context fortament afectat per pobresa energètica. El treball ha permès:

La caracterització arquitectònica del parc residencial en funció dels paràmetres que tenen incidència en el seu comportament energètic i/o en les possibilitats que presenta per ser rehabilitat energèticament.

La caracterització energètica del parc residencial en l’estat actual i el potencial de reducció de demanda energètica que presenta un cop realitzades les intervencions oportunes en la seva envolvent.

La caracterització econòmica del parc residencial des del punt de vista de la renda mínima necessària per habitar aquests habitatges sense incorre en situació de pobresa energètica.

La metodologia aplicada en el projecte ha estat dissenyada per articular un sistema d’intel·ligència basat en processos ETL a partir de les dades disponibles en el Cadastre, el planejament urbanístic, el Censo de población y viviendas i el Sistema d’Indicadors Metropolitans de l’Àrea de Barcelona. Aquests processos han permès analitzar les dades, extreure’n informació i generar coneixement. Paral·lelament, l’anàlisi mitjançant el programari de simulació energètica desenvolupat pel propi equip ha aproximat els càlculs de la demanda energètica immoble a immoble i ha estat capaç d’estimar la demanda energètica associada a la calefacció per la part residencial cada planta de cada immoble inclòs en l’àmbit d’estudi.

Descarrega la informació en pdf

Autoria

Cíclica [space·community·ecology], Albert Cuchí (Universitat Politècnica de Catalunya), Anna Pagès (Universitat Politècnica de Catalunya)

Encàrrec

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Any projecte

2016-2017

Date

7 de juny de 2017

Category

Models energètics d'escala urbana