Pla de rehabilitació energètica de Sant Boi Ll

Plantejament

El projecte sorgeix de la necessitat de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat de prioritzar l’acció pública en matèria de rehabilitació d’habitatges finançada amb fons europeus, tant en relació a on actuar primer, com en relació a quines accions dur a terme.

Objectius

L’objectiu principal és elaborar un estudi que, mitjançant l’anàlisi dels 814 immobles que conformen l’àmbit d’estudi de Sant Boi de Llobregat, permeti identificar les necessitats i comparar les potencialitats de 5 menús constructius per a construir una visió estratègica i coordinada de la futura intervenció.

El projecte integra les dimensions energètica, econòmica i social a partir d’un diagnòstic que permet establir l’impacte econòmic en la factura del consum energètic, la seva relació amb possibles situacions de pobresa energètica i finalment comparar l’eficàcia dels 5 menús constructius proposats com a solució per a revertir la situació de vulnerabilitat.

Enfoc

La metodologia emprada permet establir, en primer lloc, la caracterització arquitectònica i energètica dels immobles a partir de la definició de la demanda i el consum en calefacció, així com el consum energètic total de l’habitatge. Aquest diagnòstic s’estableix en funció de dos llindars d’habitabilitat -confort i salut- així com de dues hipòtesis de vector energètic -electricitat i gas natural-, i deriva en l’import de la factura energètica.

En relació amb els escenaris constructius, s’analitza l’escenari actual, així com 5 menús d’intervenció prèviament dissenyats amb l’equip de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. A continuació, es realitza una primera aproximació econòmica a les condicions que determinen el risc dels habitatges de l’àmbit de trobar-se en situació de pobresa energètica. Finalment, es valora l’impacte econòmic a nivell de cost d’intervenció dels diferents menús analitzats.

Resultats

Els resultats de l’estudi, obtinguts tant per a l’escenari actual com per als 5 menús d’intervenció, es basen en els següents indicadors:

  • Clusterització dels immobles de l’àmbit d’estudi,
  • Demanda energètica de calefacció per habitatge -kWh/hab·any-,
  • Qualificació energètica de calefacció per habitatge -d’A a G-,
  • Import de factura energètica per habitatge -€/hab·any-,
  • Renda mínima per a evitar pobresa energètica per habitatge -€/hab·any-,
  • Cost econòmic i PEM de la intervenció per habitatge -€/viv-.
Autoria

Cíclica [space·community·ecology], Escola d’Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya

Coordinació

Joaquim Arcas-Abella | Cíclica [space·community·ecology] Albert Cuchí Burgos | Escola d’Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya

Promotor/a

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Finançament

Cofinançament al 50% del Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu Pluriregional d'Espanya FEDER, 2014-2020

Any projecte

2019

Date

19 de febrer de 2020

Category

Models energètics d'escala urbana