Pla de rehabilitació energètica de Barcelona

Plantejament

El projecte sorgeix de la voluntat del IERMB i del O-HB d’elaborar un estudi exploratori que permeti destapar el potencial de millora que presenta el parc residencial existent al conjunt de la ciutat de Barcelona davant la consecució dels objectius de millora de la qualitat edificatòria en general, i els objectius europeus de descarbonització en particular.

Objectius

L’objectiu principal és generar el coneixement de base que permeti definir les directrius de descarbonització del parc residencial de la ciutat de Barcelona alineades amb els requisits dels Fons Next Generation.

Així com col·laborar a nivell de suport i consultoria en la integració d’aquest nou coneixement en el procés de treball de l’OH-B en el marc del laboratori “Estratègies i potencial de rehabilitació”. Com a objectius específics, l’estudi està enfocat a:

1. Anàlisi de bases de dades disponibles

2. Caracterització arquitectònica, energètica i econòmica

3. Directrius d’intervenció

4. Suport tècnic

Enfoc

La metodologia emprada, basada en l’eina urbanZEB, permet realitzar una simulació energètica i una caracterització econòmica dels 700.000 habitatges de l’àmbit. urbanZEB s’emmarca en una nova generació d’eines estratègiques basades en la metodologia Urban Building Energy Model (UBEM), especialment adreçades a l’administració pública i als equips d’urbanisme i d’arquitectura que treballin en projectes a nivell d’àrea urbana.

Resultats

Els resultats de l’estudi, en format de base de dades i informes, estan lligats als requisits establerts en les bases d’ajudes dels programes relatius a la rehabilitació energètica del Fons NGEU. En aquest sentit, es defineix la diagnosi física i el potencial de millora del parc edificat, utilitzant materials  convencionals i de baix carboni embegut, així com mesures actives. Per a cada edifici es defineix:

  • Demanda energètica de calefacció, refrigeració, ACS i global per m2,
  • Qualificació energètica de calefacció i refrigeració,
  • Consum d’energia primària de calefacció, refrigeració, ACS i global per m2,
  • Qualificació energètica del consum d’energia primària de calefacció, refrigeració, ACS i global per m2,
  • Cost del consum energètic per habitatge,
  • Renda mínima per a evitar pobresa energètica per habitatge,
  • Risc de patir pobresa energètica per habitatge.
Autoria

Cíclica[space·community·ecology]

Promotor/a

IERMB Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, O-HB Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Any projecte

2021-2022

Date

23 de febrer de 2023

Category

Destacats, Models energètics d'escala urbana