PAS-E. Passaport de rehabilitació de l’Edifici

Plantejament

El projecte sorgeix com a resposta a la demanda del sector sobre la necessitat de desenvolupar un nou instrument d’alta qualitat, tècnic i fiable, capaç d’integrar les diferents eines i segells existents, i que permeti accelerar la rehabilitació energètica d’edificis d’acord amb la Directiva (UE) 2018/844.

Objectius

L’objectiu principal del Passaport de l’Edifici és augmentar la qualitat dels edificis rehabilitats amb una visió integral, per a millorar les condicions de vida i reduir l’impacte ambiental en tot el seu cicle. És, per tant, un pla individualitzat per a cada edifici que considera de manera holística els tres àmbits relacionats amb la millora de l’habitabilitat: la qualitat tècnica dels sistemes constructius i les instal·lacions, la qualitat funcional dels habitatges i l’eficiència en l’ús dels recursos, especialment els energètics i hídrics.

En aquest sentit, la intenció del document no és tant proporcionar un model perfectament definit, com obrir un debat a nivell nacional sobre l’oportunitat d’aprofitar l’impuls europeu per a accelerar la regeneració urbana a Espanya.

Enfoc

L’enfoc plantejat per CICLICA i GBCe passa per establir una primera definició de Passaport de l’Edifici que serveixi de base per a la discussió entre tots els agents implicats de l’Estat espanyol.

El PAS-E · Passaport de l’edifici és un instrument que acompanya a la comunitat al llarg del procés de rehabilitació profunda per passos. Té la finalitat de diagnosticar l’estat actual, fixar objectius en el temps, planificar accions de transformació coordinades i avaluar els resultats obtinguts per a cada edifici; de forma alineada amb els objectius públics a llarg termini, especialment el compromís espanyol amb el repte europeu de descarbonització del sector de l’edificació en l’horitzó de 2050.

Donades les singularitats del parc residencial espanyol caracteritzat pel predomini de tipologies plurifamiliars, resulta especialment imperatiu posar a les persones en el centre perquè són els veritables agents del procés de regeneració.

El PAS-E es concreta en 3 serveis dirigits a la comunitat, els agents del sector i l’administració:

1 | Llibre digital de l’edifici. És una plataforma de dades pública en permanent actualització que integra i centralitza tota la informació i els documents relacionats amb l’edifici i la comunitat; facilita la comunicació entre els diferents agents i actua com a via de seguiment de l’evolució del parc.

2 | Pla d’acompanyament a la comunitat. És un suport tècnic en format presencial i digital que té la finalitat d’implicar les persones com a veritables agents rehabilitadors. Servint d’eina de gestió comunitària, participació i aprenentatge.

3 | Pla de rehabilitació de l’edifici. És un full de ruta consensuat entre equip tècnic i comunitat que marca una seqüència d’intervencions a realitzar en el temps per a portar la construcció existent a unes condicions de qualitat tècnica, funcional i d’eficiència determinades abans de l’any 2050, en compliment dels objectius públics per al parc residencial.

Recomanacions

El Passaport de l’edifici és una oportunitat per a situar a Espanya a l’avantguarda europea, i un element clau per a superar les barreres que frenen el ritme de rehabilitació. Però requereix el desenvolupament d’un procés d’implementació que convé abordar de forma estructurada amb el conjunt de polítiques i legislacions en matèria d’habitatge, i consensuada amb tots els agents.

En primer lloc, és necessària la definició d’una estratègia per al sector de l’edificació des de l’escala nacional coordinada amb plans d’acció territorialitzats, a través de la qual es pugui concretar i temporalitzar objectius públics, mesures, recursos i sistemes d’avaluació i reconeixement.

En segon lloc, és necessària la posada en marxa d’un procés de definició del passaport que compti amb la participació de tots els agents implicats, que permeti determinar el seu paper en el marc de les polítiques d’habitatge i hàbitat urbà.

 

Autoria

Cíclica [space·community·ecology] Green Building Council España (GBCe)

Promotor/a

Cíclica | GBCe

Any projecte

2020

Date

4 de febrer de 2021

Category

Destacats, Llibre digital i passaport de l'edifici, Recursos