Metabolisme social d’Amorebieta-Etxano

En un moment històric a nivell de planejament urbà i territorial clau al municipi d’Amorebieta-Etxano en el que l’Ajuntament es proposa redactar en Pla General d’Ordenació Urbana, fins ara inexistent per un funcionament mitjançant normes subsidiàries, l’anàlisi del metabolisme social d’aquest territori des de l’òptica de la sostenibilitat permet oferir una nova visió del model urbà d’implicació ciutadana directa, estratègica a nivell polític.

El municipi d’Amorebieta-Etxano està format per una vall característica del territori basc: al fons, la industria (amb ‘els peus el l’aire’), a la muntanya l’activitat productiva tradicional (amb ‘els peus al terra’). Al fons de la vall hi recorre el riu Ibaizábal, afluent del Nervión a Bilbao, acollint en l’actualitat gran part de la indústria pesada automobilística i metal·lúrgica, a part de la zona urbana principal, el nucli d’Amorebieta, un paisatge característic fruit de la revolució industrial, desconnectat del seu territori i amb una dinàmica productiva altament emissiva i contaminant. Per altra banda, a les vessants de la vall, encara persisteixen els nuclis rurals de gestió del territori, conformats per caserios com a unitat tradicional d’habitabilitat i gestió del territori, amb el seu mosaic productiu agro-ramader-forestal, actualment en crisi pel procés d’abandó del camp i l’activitat forestal, però amb la necessitat social de recuperació per la crisi econòmica de l’activitat industrial.

La metodologia de la diagnosi s’estructura en cinc eixos o vectors principals d’acció-investigació participativa en la que els agents locals i l’equip redactor aprenen mútuament a partir d’entrevistes i jornades amb conferències i treball grupal per a desenvolupar l’anàlisi propositiu:

L’aigua: les dinàmiques d’abandó i mala gestió del territori rural es fan visibles com a riscos d’inundació i contaminació a la zona urbana de la vall

El caserio i l’alimentació: unitat bàsica d’habitabilitat i de gestió del territori. A revalorar des de la producció ecològica per a un nou mercat local

L’energia: la gestió i producció local com a eina de re-activació del territori

El bosc: la seva re invenció, l’element decisiu per al futur del territori basc

La gent: portadora del coneixement tradicional de gestió i clau per al futur

La comprensió conjunta d’aquests cinc eixos o vectors permet consolidar la visió de futur del model de territori i ciutat des de la sostenibilitat per a la resiliència del seu model productiu i social des de la transició pautada i progressiva del metabolisme social urbà i territorial cap a un nou model de cicles tancats i amb tendència cap a l’autosuficiència local. Recuperant així la relació de la ciutat amb la muntanya i les seves dinàmiques materials, reconnectant-se amb el territori i revalorant-ne la identitat social i cultural.

Aquest anàlisi del metabolisme social es desenvolupa en el territori concret d’Amorebieta-Etxano, com a exemple de territori amb un model productiu en situació de crisi, on encara es possible llegir els elements i dinàmiques socials gestores del model productiu tradicional (en part encara vigents) i la voluntat política d’implementar un discurs territorial des de la sostenibilitat. Un anàlisi propositiu territorial metodològicament replicable a d’altres territoris per generar consens ciutadà en la decisió del futur urbà.

Autoria

Cíclica [space · community · ecology] Albert Cuchí (Universidad Politècnica de Catalunya), Anna Pagès (Universidad Politècnica de Catalunya), Eneka Quintana, Urtza Uriarte

Promotor/a

Ajuntament d'Amorebieta-Etxano

Any projecte

2015

Date

1 de desembre de 2015

Category

Cultures energètiques, Recursos, Territori i paisatge