Estudio de la distribución del consumo energético residencial para calefacción en España

L’objectiu d’aquest estudi sobre la distribució del consum energètic residencial de calefacció a Espanya és disposar de la informació precisa per actualitzar la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el sector de la Edificación en España (ERESEE).

L’estratègia original, en què l’equip de Cíclica ja va tenir un paper rellevant, va ser desenvolupada l’any 2014 en compliment de l’article 4 de la directiva 27/2012/UE . Aquest article obligava als estats membres a dissenyar una estratègia a llarg termini, que anés més enllà del 2020, destinada a mobilitzar inversions en la renovació d’edificis residencials i comercials per millorar el rendiment energètic del parc immobiliari. L’estratègia havia de plantejar renovacions profundes i rentables, orientades a l’assoliment d’un alt rendiment energètic, que donessin lloc a reduccions del consum -tant d’energia subministrada, com d’energia final-, en un percentatge significatiu respecte als nivells anteriors a la intervenció.
L’ERESEE i les seves successives actualitzacions, necessiten nova informació per proposar i justificar intervencions en eficiència energètica en els edificis, que resultin viables econòmicament en funció de la evolució dels preus de l’energia. Per tant, precisa un coneixement progressivament més profund del parc residencial (tipologies, edat de construcció, organització de la propietat, i distribució a nivell espacial, etc.) i dels factors que influeixen en el consum d’energia en calefacció (clima, tipologia, materials, instal·lacions, combustibles), així com dels consums d’energia reals d’aquest parc, i de l’evolució dels preus de l’energia.
L’evolució dels preus de l’energia compta amb escenaris considerats acceptables per la Unió Europea, per aquesta raó el seu ús resulta, en certa manera, normalitzat. Però la informació sobre el parc i sobre els consums energètics resulta més problemàtica sobre tot quan es tracta de creuar la informació entre ambdós aspectes.
El present treball ve a contribuir a aquesta tasca, aproximant-se a la repartició del consum energètic residencial per calefacció del conjunt d’Espanya a partir de la millor informació disponible actualment. Per aquesta raó, l’objectiu d’aquest informe és la segmentació del parc residencial i l’assignació del consum energètic associat a cadascuna d’aquestes tipologies.
Per a aquesta tasca s’han desenvolupat les següents accions:
  • Definició de l’àmbit d’estudi i el seu fraccionament en clústers en funció de les seves característiques
  • Quantificació del número d’habitatges principals i la seva superfície
  • Quantificació de la demanda energètica i el consum energètic teòric
  • Quantificació del consum energètic real a partir del repartiment del consum nacional
  • Quantificació del consum energètic mitjà per habitatge
  • Elaboració de 2 hipòtesis i 3 grups relatius a efectes de pobresa energètica (A, B1 i B2)
 
Autoria

Cíclica [space·community·ecology], Albert Cuchí (Universitat Politècnica de Catalunya), Anna Pagès (Universitat Politècnica de Catalunya)

Comitè assesor i revisió

Eduardo de Santiago (Ministerio de Fomento), Luis Vega (Ministerio de Fomento), Cristina Colomo (Ministerio de Fomento), Enrique Larrumbide (Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción)

Coordinació

Dolores Huerta (Green Building Council España), Alicia Torrego (Fundación Conama)

Promotor/a

Ministerio de Fomento del Gobierno de España

Date

26 de juny de 2018

Category

Models energètics d'escala urbana