Estudi preliminar de rehabilitació energètica de Álava

Plantejament

El projecte sorgeix de la voluntat d’incorporar al Pla Territorial Parcial d’Àlaba Central la visió energètica, més en concret conèixer la repercussió de l’ús de la calefacció en les llars del territori.

Objectius

L’objectiu general del treball és l’elaboració d’un estudi exploratori sobre les possibilitats de reducció del consum energètic i les emissions de CO2 vinculades a la calefacció de les llars d’Àlaba Central mitjançant la intervenció en l’envolupant i les instal·lacions de l’edificació residencial.

Enfoc

La metodologia emprada, basada en l’eina urbanZEB, permet realitzar una caracterització arquitectònica i una simulació energètica dels 32 municipis inclosos en l’àmbit. Fruit del coneixement acumulat en l’estudi de 2019 “Estratègia d’intervenció a llarg termini al parc d’edificis d’Euskadi”, es defineixen arquitectònica i constructivament els més de 120.000 habitatges segons la seva pertinença als 12 clústers de la ERESEE 2014. Aquest diagnòstic a gran escala conforma la primera base de dades, sobre la qual es realitza la simulació de la demanda teòrica de calefacció, que serveix al seu torn de base per a repartir el consum energètic real del territori de l’any 2018. Finalment, es realitza una segona simulació energètica a escala urbana a fi de conèixer la reducció en la demanda i consum de calefacció, així com de les emissions de CO2 associades segons el vector energètic.

Resultats

Els resultats de l’estudi, en format de base de dades i informes, s’agrupen en 2 nivells segons el seu nivell de complexitat i rellevància:

 1. Indicadors de diagnòstic del parc edificat per habitatge:
  • Caracterització arquitectònica dels habitatges principals,
  • Distribució de la demanda de calefacció en l’estat actual,
  • Distribució del consum de calefacció en l’estat actual,
  • Reducció de la demanda de calefacció en l’estat post-intervenció,
  • Distribució del consum de calefacció en l’estat post-intervenció,
  • Determinació de les reduccions en el consum energètic i les emissions de CO₂.
 2. Base de dades del parc edificat:
  • Base de dades per referència,
  • Base de dades per municipi.
Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Departament de medi ambient, planificació territorial i habitatge. Govern Basc

Any projecte

2020

Date

4 de febrer de 2021

Category

Models energètics d'escala urbana