Estratègia de rehabilitació energètica de Menorca

Plantejament

El projecte sorgeix de la voluntat del Consell Insular de Menorca d’elaborar un estudi exploratori que permeti destapar el potencial de millora de l’habitabilitat i reducció de l’impacte ambiental vinculats al procés de regeneració urbana en el sector residencial de l’illa.

Objectius

L’objectiu principal és, sobre la base d’un diagnòstic profund del parc residencial de Menorca, desenvolupar una eina oberta que defineixi el full de ruta d’intervenció a 2030 i de suport a la redacció del pipeline per a la implementació del programa Europace.

Enfoc

La metodologia emprada, basada en l’eina urbanZEB, permet realitzar una simulació energètica i una caracterització econòmica dels 50.647 habitatges de l’àmbit. Aquest diagnòstic a gran escala conforma la primera base de dades, sobre la qual es realitza el repartiment dels habitatges de Menorca en paquets amb característiques similars, seguint la lògica utilitzada en la ERESEE 2020. Aquests paquets d’habitatges permeten confeccionar el full de ruta a 2030 i definir la senda de rehabilitació en funció de les característiques i criteris definits pel CIME. Com a producte final del treball, es desenvolupa l’eina que permet definir l’impacte energètic (estalvi en el consum de calefacció) així com l’impacte econòmic (cost d’intervenció en rehabilitació i equips), a partir dels criteris de priorització introduïts.

Resultats

Els resultats de l’estudi, en format de base de dades i informes, s’agrupen en 3 nivells segons el seu nivell de complexitat i rellevància:

 1. Indicadors de diagnòstic del parc edificat per habitatge:
  • 5 indicadors arquitectònics,
  • 8 indicadors energètics,
  • 6 indicadors econòmics.
 2. Base de dades del parc edificat:
  • Base de dades per referència,
  • Base de dades per paquet d’habitatges.
 3. Eina de suport per al programa Europace en format excel:
  • Consum actual i estalvi energètic calculat per a cada Clúster
  • Consum actual i estalvi energètic calculat per a cada municipi
  • Cost d’intervenció en l’envolupant (PEM) calculat per a cada Clúster
  • Cost d’intervenció en els equips calculat per a cada Clúster
  • Cost d’intervenció en l’envolupant (PEM) calculat per a cada municipi
  • Cost d’intervenció en els equips calculat per a cada municipi

[robo-gallery id=4139]

Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Consell Insular de Menorca

Any projecte

2020

Date

3 de febrer de 2021

Category

Models energètics d'escala urbana