Estratègia de rehabilitació energètica de l’AMB

Plantejament

El projecte és un encàrrec del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH-AMB) davant la necessitat de fonamentar una sol·licitud de suport financer del Banc Europeu d’Inversions i de prioritzar les actuacions a realitzar posteriorment en les zones declarades com a més vulnerables des de diferents òptiques.

Objectius

L’objectiu principal és establir un sistema de directrius que permeti prioritzar la intervenció de rehabilitació energètica en un àmbit d’especial vulnerabilitat, en funció de diferents òptiques a consensuar.

Enfoc

La metodologia emprada permet l’anàlisi conjunta de les 204.394 habitatges que componen l’àmbit d’estudi. El treball s’estructura en 5 fases: les 4 primeres conformen el diagnòstic estadísticament rigorós del parc residencial mitjançant el processament de dades cadastrals, la simulació energètica a escala urbana basada en l’ISO 52016-1:2017 i l’aportació de dades pròpies relatives a les propietats constructives i tèrmiques dels diferents elements. L’última fase, de caràcter propositiu i rellevància conceptual, informa sobre les directrius per a prioritzar les intervencions de rehabilitació energètica sobre la base de 3 criteris consensuats juntament amb el CMH-*AMB: vulnerabilitat energètica, vulnerabilitat econòmica i eficàcia de la intervenció.

Resultats

Els resultats de l’estudi, en format de base de dades, visor i informes, s’agrupen en 3 nivells segons el seu nivell de complexitat i rellevància:

 1. Indicadors de diagnòstic del parc edificat per habitatge:
  • Clusterització arquitectònica,
  • 3 indicadors de comportament tèrmic,
  • 3 indicadors de demanda energètica,
  • 5 indicadors de consum energètic,
  • 7 indicadors econòmics.
 2. Sistema de criteris de priorització per secció censal:
  • 4 criteris energètics,
  • 7 criteris econòmics,
  • 2 criteris transversals.
 3. Sistema de priorització de les intervencions per secció censal:
  • ¿On intervenir si es prioritza la vulnerabilitat energètica?
  • ¿On intervenir si es prioritza la vulnerabilitat econòmica?
  • ¿On intervenir si es prioritza l’eficàcia de la intervenció?

Notes

Autoria

Cíclica [space·community·ecology] Escola d’Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya Energea

Coordinació de l'estudi

Joaquim Arcas-Abella | Cíclica [space·community·ecology], Albert Cuchí Burgos | Escola d’Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya

Col·laboració

Anna Pagès-Ramon | Escola d’Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya, Andrea Romero Gutiérrez | Escola d’Arquitectura del Vallès. Universitat Politècnica de Catalunya, Laura Garcia Garcia | Energea

Promotor/a

Consorci Metropolità de l'habitatge (CMH-AMB)

Any projecte

2018

Date

4 de juliol de 2018

Category

Models energètics d'escala urbana