Estratègia de rehabilitació energètica de Girona

Plantejament

El present projecte sorgeix de la voluntat de l’Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona i la Diputació de Girona de disposar d’un estudi sobre el parc residencial de les comarques de Girona que identifiqui les tipologies edificatòries més representatives, analitzi el seu comportament energètic i valori les possibles actuacions de millora encaminades a aconseguir els objectius de descarbonització.

Objectius

L’objecte d’aquest estudi va de la mà de l’objectiu principal de l’Observatori, que no és altre que el foment del que anomenem la rehabilitació conscient. Aquest concepte inclou aquelles rehabilitacions que van més enllà d’intervencions cosmètiques i estètiques i que impliquen millores en la qualitat de vida de les persones i el medi ambient. En el cas d’aquest estudi, millores energètiques que ajuden a reduir el consum i les pèrdues dels nostres edificis i que per tant, milloren el dia a dia dels usuaris i són més sostenibles.

Enfoc

La metodologia emprada, basada en l’eina urbanZEB, permet realitzar una caracterització arquitectònica del conjunt d’habitatges de la província. A partir d’aquest procés, juntament amb l’OBRE i la Diputació de Girona, se seleccionen les dues tipologies prioritàries d’edificis on es durà a terme una anàlisi més profunda de les seves característiques constructives: la masia tradicional i el bloc de pisos dels anys 60’ i 70’. Sobre aquesta base, es duu a terme el diagnòstic energètic actual així com la proposta de millora, emprant el simulador energètic a escala urbana que permet definir els impactes energètic i econòmic de la rehabilitació.

urbanZEB s’emmarca en una nova generació d’eines estratègiques basades en la metodologia Urban Building Energy Model (UBEM), especialment adreçades a l’administració pública i als equips d’urbanisme i d’arquitectura que treballin en projectes a nivell d’àrea urbana.

Resultats

Els resultats de l’estudi, partint de les necessitats de l’OBRE i la Diputació de Girona, estan lligats als requisits establerts en les bases d’ajudes dels programes relatius a la rehabilitació energètica dels fons NGEU. En aquest sentit, sobre les dues tipologies prioritàries d’edificis, es defineix la diagnosi física i el potencial de millora després de la renovació energètica, utilitzant materials convencionals i de baix carboni embegut. Per a les tipologies prioritàries, es defineix:

• Demanda energètica de calefacció per m².

• Qualificació energètica de calefacció.

• Consum d’energia primària de calefacció per m².

• Qualificació energètica del consum d’energia primària de calefacció per m².

• Import de la factura energètica per habitatge.

• Cost econòmic de la intervenció.

Autoria

Cíclica[space·community·ecology]

Promotor/a

Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona, Diputació de Girona

Any projecte

2022

Date

23 de febrer de 2023

Category

Models energètics d'escala urbana