Estratègia de rehabilitació energètica amb recursos locals al Valle del Tiétar

Plantejament

El projecte sorgeix de la voluntat de la Plataforma Vall del Tiétar en Transició d’elaborar una Estratègia de Rehabilitació del parc d’habitatges a la Vall del Tiétar, sustentada en una visió àmplia i diversa quant a les solucions possibles que s’ofereixen en funció dels recursos disponibles, i quant a la seva integració amb la resta de les activitats de la vall, especialment les més dinàmiques o que ofereixen majors oportunitats, com el turisme rural, la silvicultura, l’agricultura o la ramaderia entre altres.

Objectius

L’objectiu principal és determinar la viabilitat d’acoblar les demandes de materials i recursos per a produir una habitabilitat sustentable a la Vall del Tiétar, considerant l’estratègia de rehabilitació del parc d’habitatges de la Vall i les demandes de materials que aquesta estratègia generaria, procurant que aquesta demanda pogués ser satisfeta amb la producció d’aquest territori.

Enfoc

A nivell metodològic, l’estudi s’estructura en dues parts: una primera part de diagnòstic i la segona amb caràcter propositiu.

El diagnòstic se centra en l’anàlisi i caracterització arquitectònica, energètica i econòmica de les edificacions residencials de la Vall del Tiétar. Així mateix, es defineixen els criteris que permetran optimitzar el progrés de l’estratègia, com són les prioritats d’intervenció, l’eficiència econòmica o l’eficiència energètica global; criteris vinculats també als diferents nivells d’ajudes a la rehabilitació.

A continuació, a fi de promoure la dinamització de la Vall, es defineix un inventari de recursos locals que puguin ser usats en solucions de rehabilitació energètica; inventari que permet realitzar un diagnòstic d’autosuficiència per a la rehabilitació de la Vall, com a balanç entre la demanda total i l’oferta local actual d’aquests materials i sistemes de rehabilitació; així com el potencial de desenvolupament del sector local de materials i sistemes sobre la base de les previsions de rehabilitació.

La segona part de caràcter propositiu recull les conclusions, amb esment especial al potencial de millora del parc residencial de la Vall dins d’una dinàmica de promoció dels recursos i la indústria local.

Finalment, s’exposen una sèrie de reflexions que, sobre els tres àmbits de treball del projecte -rehabilitació, recursos, indústria-, han de tenir-se en compte i desenvolupar-se per a continuar un projecte que, com ha demostrat aquest informe, té interès i viabilitat.

Autoria

Cíclica[space·community·ecology], Valle del Tiétar en Transición, Escola d'Arquitectura del Vallés [ETSAV-UPC]

Promotor/a

Junta de Castella i Lleó

Any projecte

2022

Date

23 de febrer de 2023

Category

Destacats, Models energètics d'escala urbana