ERESEE 2020. Estrategia de rehabilitación energética en España

Plantejament

El projecte sorgeix del requeriment del MITMA d’actualitzar l’Estratègia a llarg termini per a la Rehabilitació Energètica en el Sector de l’Edificació a Espanya de 2014 i 2017, millorant la metodologia de caracterització del parc residencial i d’elaboració de la senda de descarbonització a 2030 i 2050.

Objectius

L’objectiu principal és definir el conjunt prioritari d’habitatges a rehabilitar i millorar l’eficiència energètica del seu envolupant en els períodes 2021-2030 i 2031-2050, sobre la base de criteris d’eficàcia energètica i rendibilitat econòmica de la intervenció.

Enfoc

La metodologia emprada cerca en primer lloc determinar l’estalvi energètic aconseguit després de la rehabilitació energètica en el conjunt de 7.1 milions d’habitatges prioritaris, per a estudiar el seu impacte econòmic. En aquest sentit, es classifiquen els 16 milions d’habitatges de l’àmbit en 2.100 casos amb característiques similars; sobre aquests grups es realitza la simulació energètica gràcies al motor de càlcul de l’eina urbanZEB, que permet definir l’estalvi energètic aconseguit en cada cas i extrapolar-lo al conjunt d’habitatges. La priorització s’estableix sobre la base d’una matriu de probabilitat per eficàcia, que defineix un paquet de 7.1 milions d’habitatges amb alta probabilitat i alta eficàcia de la intervenció, de les quals 1.2 milions es rehabilitaran en el període 2021-2030 i altres 5.9 milions en el període 2031-2050. Finalment, es realitza una anàlisi de rendibilitat microeconòmica considerant diversos escenaris de finançament a 15, 20, 25 i 30 anys.

Resultats

Els resultats del projecte, s’emmarquen en el punt “7.2. Enfoques rentables para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de la envolvente en el sector residencial”  del document lliurat pel MITMA a la Comissió Europea, i són els següents:

  • Modelització de la distribució del consum de calefacció en habitatges a nivell provincial,
  • Definició de menús de rehabilitació de les envolupants,
  • Anàlisis dels resultats obtinguts i segmentació del parc residencial en paquets,
  • Selecció d’opcions estratègiques per als escenaris,
  • Descripció detallada del Paquet “Rehabilitació d’envolupant prioritària” i els seus objectius a 2030 i 2050,
  • Anàlisis de la rendibilitat microeconòmica de l’opció estratègica seleccionada.
Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Ministerio de Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana, MITMA Subdirección General de Urbanismo, Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, M. Fomento

Any projecte

2020

Date

3 de febrer de 2021

Category

Models energètics d'escala urbana, Recursos