Concurs del Parc de la República a Terrassa

La proposta parteix de la comprensió transescalar del paisatge del mosaic agroforestal característic del territori vallesà que trobem als voltants de la ciutat de Terrassa. Un paisatge que es caracteritza principalment per estar composat per parcel•les intercalades de bosc mediterrani, camps de gramínies i, en les zones més propícies, camps de fruiters i algunes petites hortes de regadiu. Un mosaic que tradicionalment ha permès el rendiment eficient del territori mantenint-ne la seva capacitat productiva i la seva resiliència als canvis.

El projecte proposa revisar el paper de la riera de les Arenes des d’aquesta perspectiva, com a curs d’aigua que a l’escala de la seva conca hídrica ofereix també un gran potencial com a connector territorial, generant un nou connector biològic alhora que un eix cívic urbà. Una proposta que parteix de la idea d’enfortir l’actual anella verda en les connexions cap a l’interior del teixit urbà, a mode d’infraestructures verdes que ofereixin els serveis ecosistèmics propis dels espais fluvials renaturalitzats, així com d’usos productius en els espais verds urbans com el Parc de la república, acollint mecanismes que permetin la gestió sostenible del cicle de l’aigua amb sistemes de drenatge, laminació i infiltració aparents per a la ciutadania. Alhora que s’ofereixen espais de cultiu productiu com hortes i fruiters que permetin un cert abastiment alimentari local i gestió del cicle de la matèria orgànica i la reactivació dels usos passats d’aquest espai originàriament agrícola en front del dens teixit urbà del barri. El Parc de la República, suposa una de les majors peces adjacents a la riera i, per tant, un espai d’oportunitat on donar cabuda a estratègies de continuïtat biològica i hídrica.

A escala urbana, es projecta el Parc de la República com un espai d’elevada intensitat d’ús urbà que té el potencial d’actuar com espai frontissa de connexió natural, de transició entre la ciutat, el corredor verd de la riera i, finalment, el paisatge de l’entorn. Actua així com a node de reconnexió entre la ciutat i el territori, una reconnexió que funcionalment actua tant a nivell d’accessibilitat ciutadana a l’entorn natural com a nivell metabòlic en una reintegració dels cicles materials en la seva gestió transescalar.

A nivell social es dissenya un procés participatiu des de la mediació a la coproducció. El procés de relació iniciat per l’Ajuntament amb l’AAVV Sant Pere Nord és un bon precedent per a activar un procés de treball comunitari. Es proposa una integració dels actors principals en un procés de coproducció que vagi més enllà de la mediació i que condueixi a la definició executiva del projecte. Per a coproducció ens referim a una forma de treball col·laborativa amb objectius compartits entre l’Ajuntament, els tècnics de projecte i els actors socials implicats com a principals destinataris de projecte. El projecte proposa una estructura temporal pel desenvolupament del parc que ha de partir necessàriament d’una primera fase infraestructural, que doti l’àmbit del parc de l’esquelet necessari per la implementació posterior de tot el seu contingut programàtic, que es desenvoluparà en les fases següents segons les prioritats definides en el procés participatiu. 

La proposta té l’objectiu de recosir el TEIXIT URBÀ completant la trama urbana amb una xarxa de camins i espais verds que ofereixin porositat en l’actual entramat urbà de caràcter altament dens, cohesionar el TEIXIT SOCIAL del barri i la ciutat a través d’un procés participatiu que possibiliti una coproducció i de l’espai públic, i recuperar el TEIXIT METABÒLIC del paisatge vallesà mitjançant la gestió del cicle de l’aigua, l’alimentació i la vegetació a escala local.

[robo-gallery id=4146]

Date

12 de febrer de 2020

Category

Territori i paisatge