Concurs de rehabilitació d’habitatges a Atarrabia

Plantejament

El projecte és una proposta d’avantprojecte de rehabilitació pel concurs promogut per la Sociedad Pública Navarra de Suelo y Vivienda, S.A. o NASUVINSA. Aquest té en compte la qualitat arquitectònica i ambiental de la proposta, juntament amb la viabilitat tècnica i econòmica, per tal d’adoptar-la com a model a desenvolupar en el conjunt d’edificis inclosos en l’àmbit del concurs.

Objectius

L’objectiu del projecte és definir les intervencions òptimes per tal de millorar el comportament energètic de l’edifici i les condicions d’habitabilitat de les persones residents. 

Enfoc

La proposta es composa d’una sèrie d’actuacions sobre l’envolvent de l’edifici, mitjançant les quals aconseguir millorar el comportament energètic dels edificis objecte de la rehabilitació. Les mesures adoptades van encaminades a la reducció de la demanda energètica a través de la incorporació d’aïllament i eliminació dels ponts tèrmics, al mateix temps que es milloren les condicions d’habitabilitat de les persones residents, optimitzant la captació de radiació solar i la ventilació dels espais. 

Totes les decisions estan condicionades per les normatives urbanístiques vigents i d’anàlisis previs de l’entorn, on s’inclouen estudis climàtic i d’assolellament. Les actuacions proposades han estat valorades amb el programa de referència en simulació energètica DesignBuilder, realitzant anàlisis del comportament tèrmic de l’edifici, els quals s’han creuat amb estimacions d’estalvi econòmic per tal d’escollir la solució òptima per als edificis a rehabilitar. 

El Pla de renovació es desglossa en dues fases, on la primera fase es realitza en el marc del concurs, i la segons fase engloba intervencions a realitzar en el futur. La primera fase prioritza les intervencions enfocades a elements passius, com l’envolvent, valorant la restauració i/o substitució d’elements amb desperfectes, al mateix temps que es consideren les condicions actuals de l’edifici per a personalitzar i adaptar les intervencions a les necessitats reals de l’edifici i dels seus residents a curt i llarg termini.

Resultats

Els resultats del projecte es classifiquen segons els següents camps:  

 1. Emplaçament
  • Normativa vigent
  • Estudis climàtics i d’assolellament
 2. Estat actual
  • Caracterització arquitectònica
  • Estudis d’habitabilitat, d’accessibilitat i d’estat de conservació dels edificis i habitatges
 3. Proposta – Fase 1
  • Definició de les intervencions òptimes
   • Estudi energètic
   • Estudi econòmic
   • Estudi d’habitabilitat i accessibilitat
  •  Valoració econòmica de l’avantprojecte
 4. Proposta – Fase 2
  • Instal·lació d’energies renovables
  • Solucions bioclimàtiques

[robo-gallery id=4142]

Date

17 de març de 2020

Category

Llibre digital i passaport de l'edifici