Cohabitació #3

El programa funcional o de necessitats del promotor, és la reforma de l’habitatge existent ocupat actualment pels pares de la promotora per tal de que pugui acollir-la a ella mateixa i les seves dues filles. Per tal que els primers no perdin ni superfície ni certa independència, els nous espais se situaran en la planta segona en el sotacobert actualment ocupat per un petit estudi i una zona d’emmagatzematge. Per fer-ho, s’operarà en la coberta existent per tal d’aconseguir les obertures adequades i els espais exteriors necessaris que garanteixin que la llum solar procedent l’arc est-oest i les visuals vers la Serra de Collserola siguin un element protagonista en els nous espais. Principalment, doncs, s’actuarà en les vessants sud de la coberta de l’edifici, alterant significativament la seva morfologia amb l’objectiu d’obrir l’interior cap a la llum i el paisatge.

El projecte, doncs, considera positivament les condicions espacials d’un habitatge definit per cobertes inclinades a dues o tres aigües i en aquest sentit, procura potenciar aquesta condició preexistent. Així, la composició d’espais interiors i exteriors dialoga contínuament amb la inclinació de la coberta i amb la línia d’aresta que dibuixa en la confluència dels seus diferents plans, especialment amb la del carener. Al mateix temps, l’organització en planta i la disposició del mobiliari s’orienten a l’aprofitament en secció de l’espai.

Per tal de garantir certa independència entre la mare i les filles se situen els espais d’uns i altres (estudis, banys i habitacions) a un i altre costat de l’habitatge. L’accés a aquesta planta es mantindrà en el punt central tal com és actualment per bé que s’aprofitarà per refer l’últim tram d’escales i obrir un nou pati que permeti l’entrada de llum fins a la planta soterrani.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology], CAVAA

Encàrrec

Privat

Superficie

210m2

Any projecte

2015-2016

Date

9 de desembre de 2013

Category

Investigació i innovació