Avantprojecte de rehabilitació del barri Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat

Plantejament

L’avantprojecte de rehabilitació és la continuïtat de l’informe anomenat “Estratègia municipal de Sant Boi de Llobregat” realitzat per Cíclica al 2019. La redacció de l’avantprojecte inclou estudis arquitectònics, energètics i econòmics del barri Camps Blancs que permeten definir les estratègies de rehabilitació. 

Objectius

L’objectiu del projecte és definir les intervencions de rehabilitació i manteniments dels edificis d’habitatges per tal d’impulsar la regeneració i renovació urbana. 

Enfoc

Les intervencions escollides tenen com a base la vulnerabilitat energètica dels edificis existents i la conseqüent eficàcia d’intervenció per millorar-ne el comportament energètic. Les solucions constructives adoptades tenen com a finalitat reduir la demanda energètica dels habitatges en com a mínim un 30% i, per tant, contribuir a la reducció dels consums d’energia per a la calefacció. Les simulacions energètiques es realitzen amb l’eina Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC).

Per aconseguir aquest objectiu, es preveu la incorporació d’aïllament en l’envolupant de l’edifici per minimitzar les pèrdues que es produeixen a través de façanes, coberta i forjat sanitari.  Es tenen en compte diferents alternatives de materials i solucions constructives, prioritzant les de menys impacte ambiental. 

Resultats

La proposta d’intervenció es recolza en l’avaluació energètica detallada dels immobles que formen el barri de Camps Blancs segons els següents indicadors:

  • Emissions de CO2 associades a la calefacció [kgCO2/m2∙any]
  • Consum final associat a la calefacció [kWh/m2∙any]
  • Demanda energètica de calefacció de l’estat actual [kWh/m2∙any] 
  • Demanda energètica de calefacció de l’escenari posterior a les intervencions proposades [kWh/m2∙any]
Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Any projecte

2019

Date

24 de març de 2020

Category

Destacats, Models energètics d'escala urbana