Avanç de Pla Estratègic de Zones Verdes de Reus

Plantejament

En l’escenari pròxim de canvi climàtic es fa necessària la revisió del paper del verd urbà pel que fa a la seva relació amb la matriu biofísica (topografia, hidrografia, subsòl, cobertes del sòl, clima) i amb l’evolució dels usos que han acollit al llarg del temps (principalment recreatius) per determinar el potencial a l’hora d’acollir nous usos i models de gestió que en diversifiquin els serveis ecosistèmics que pot oferir.

Objectius

L’objectiu del projecte és la redacció d’un l’Avanç del Pla Estratègic de les zones verdes de Reus, que estableixi un índex i un programa de treball per al Pla Estratègic de les zones verdes, a realitzar en una segona fase.

Aquest treball ha de permetre en una segona fase realitzar una planificació estratègica que posi en primer pla la infraestructura verda-blava com una xarxa ambiental que incorpori els serveis ecosistèmics (aprovisionament, regulació, manteniment i culturals) al municipi, integrant la ciutat, l’espai públic i la natura.

Enfoc

Els criteris de la proposta són:

  • La renaturalització de la ciutat i la reconstrucció de connexions ecològiques (estructurades principalment per la hidrografia i escorrenties) per aconseguir una millor regulació hídrica i tèrmica, potenciant les rieres, rius i sòls permeables de zones agrícoles i forestals.
  • Fomentar la reconnexió cívica entre el centre urbà i el mosaic agrari resulta clau per al seu coneixement i gaudi per part de la població per garantir la preservació i recuperació de l’estructura del mosaic agrari, fomentant l’agricultura, la gestió forestal i la ramaderia extensiva tant pel seu interès ambiental com també social per la regulació del cicle de l’aigua, el manteniment de la biodiversitat, la prevenció dels riscos naturals i l’aprovisionament d’aliments de proximitat.
  • Prioritzar les intervencions per potenciar la inclusió social i el foment de la vianalitat entre el verd urbà i l’entorn rural considerant els barris amb menor dotació de verd i pitjors indicadors de condicions d’habitabilitat, de risc social i econòmic.
  • La transició del model de gestió del verd urbà, fomentant un model de gestió dels recursos de baix impacte ambiental i la incorporació i foment dels serveis ecosistèmics adaptant el verd urbà a al disponibilitat hídrica local, fomentant la biodiversitat i el baix cost de manteniment.

Resultats

S’analitza la qualitat dels parcs i jardins, es realitza una proposta de millores pel que fa a estratègies de sostenibilitat ambiental, efecte de mitigació del canvi climàtic, millora de la mobilitat, noves dotacions i usos. S’analitzen i es fa una proposta de millora de les relacions de vianants i vehicles de mobilitat personal (VMP) entre les zones verdes: anàlisi i estudi d’una xarxa de «vianalitat», estudi de la zona interurbana per la creació de camins de connexió amb la zona urbana, relacions i connexions dels parcs amb la zona periurbana–rural, anàlisi de la xarxa de camins.

Es recullen les dades proporcionades pels diferents departaments de l’Ajuntament de Reus per tal d’elaborar la documentació necessària per poder realitzar una planificació estratègica que posi en primer pla la infraestructura verda-blava com una xarxa ambiental que incorpori els serveis ecosistèmics del municipi integrant la ciutat, l’espai públic i la natura, revisant el paper dels espais verds i els eixos cívics de Reus en relació a la matriu biofísica i a l’evolució dels usos que han acollit al llarg del temps, normalment recreatius, per determinar el potencial a l’hora d’acollir serveis ecosistèmics.

El document recull els plànols d’anàlisi i diagnosi a les escales Territorial (1:120.000 i 1:80.000), Municipal (1:40.000) i de Detall (1:20.000), els quals han de servir per detectar els espais d’oportunitat i com ha de ser la connectivitat entre ells.

Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Ajuntament de Reus. Serveis Territorials

Any projecte

2021

Date

24 de setembre de 2021

Category

Territori i paisatge