Aproximación metodológica a la elaboración de una Estrategia de intervención a largo plazo en el parque de edificios de Euskadi

La Directiva Europea d’Eficiència Energètica de 2012 reclama, en el seu article quart, el desenvolupament i la implementació –abans de 2020- d’una estratègia a llarg termini destinada a mobilitzar inversions en la renovació d’edificis residencials i comercials per millorar el rendiment energètic del parc immobiliari.

L’objectiu general del present projecte és precisament l’aproximació metodològica a la elaboració d’una Estratègia d’intervenció a llarg termini en el parc residencial d’Euskadi, que permeti definir les bases d’un Pla d’acció autonòmic, contribuint simultàniament a assolir els objectius ambientals i de competitivitat autonòmics, estatals i europeus de 2020-50, i a procurar una habitabilitat socialment admissible en un context on el previsible augment del preu de la energia i de les condicions de les edificacions pot desencadenar la multiplicació dels casos de pobresa energètica.

La proposta es basa en realitzar una prova pilot d’adaptació de la metodologia desenvolupada per Cíclica en el marc de les estratègies municipals i regionals de rehabilitació energètica d’edificis i dels treball desenvolupats pel Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR), en un àmbit discontinu format per 3 sub-zones, ubicades en els territoris històrics d’Àlava, Bizkaia i Gipuzkoa, que abarqui un màxim de 21 seccions censals i aproximadament 8.800 habitatges (l’1% dels habitatges principals d’Euskadi). Es tracta, doncs, d’una adaptació de la metodologia utilitzada a la resta de l’estat espanyol per adaptar-la a les particulars característiques del registre cadastral d’Euskadi, basat en 3 cadastres provincials, cada un amb estructures d’informació en bases de dades i informació gràfica georreferenciada pròpies.

A diferència de la metodologia utilitzada en els informes del GTR i en línia amb la de les estratègies municipals i regionals desenvolupades per Cíclica en els últims anys, el present projecte presenta uns avenços respecte a altres estudis similars. Per un costat, perquè substitueix les fonts d’informació estadístiques (com els cens) utilitzades en els informes del GTR per la base de dades alfanumèrica i gràfica del cadastre, que està en permanent renovació. Per altre, perquè no s’han utilitzat arquetips de l’edificació com a referència de grans conjunts d’edificis del parc, sinó que s’ha considerat cada un dels edificis del parc individualment, amb les seves pròpies característiques geomètriques.
Els resultats assolits durant el projecte són els següents:

  • Exploració i avaluació de les possibilitats d’explotació de les dades procedents de les fonts disponibles a Euskadi a nivell d’informació gràfica i alfanumèrica, per proporcionar la informació que requereix la metodologia pròpia de la Estratègia de rehabilitació energètica d’edificis ja desenvolupada.
  • La caracterització arquitectònica del parc residencial, en funció dels paràmetres que tenen incidència en el seu comportament energètic i/o en les possibilitats que presenta per a ser rehabilitat energèticament.
Date

3 de maig de 2018

Category

Models energètics d'escala urbana