Activitats pedagògiques per a la transició energètica a les escoles

Plantejament

El projecte sorgeix de la necessitat d’un procés transformador en la nostra societat per mitigar i adaptar-se a l’efecte del canvi climàtic. Si bé les propostes per reduir l’ús d’energia en els edificis s’han enfocat típicament als aspectes físics, tecnològics o econòmics del medi construït, més recentment, les diferents directives europees relatives a l’eficiència energètica dels edificis sostenen que la reducció del consum d’energia està afectada no només per com els edificis estan dissenyats i construïts, sinó també per com són gestionats i utilitzats.

És per aquesta raó que és imprescindible el treball amb la comunitat educativa d’escoles d’infantil i primària, i instituts de secundària, per tal d’implicar tant mestres com alumnes en la millora de la gestió energètica dels edificis.

L’objectiu del projecte és guiar i acompanyar els equips dels centres en la implementació de mesures per tal de cercar l’ús òptim dels espais i facilitar la integració d’hàbits en la cultura de cada organització per tal d’assolir les necessitats i condicions de confort de cada centre amb el consum energètic òptim.

Objectius

El projecte té l’objectiu d’incentivar l’estalvi energètic a escoles i instituts a partir de l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. A més, és una estratègia de treball molt adequada per tal de capacitar a mestres i alumnes en la gestió eficient de l’energia al centre educatiu i reflexionar amb la pràctica sobre els conceptes de canvi climàtic i sostenibilitat.

Enfoc

La reducció de l’ús d’energia als edificis requereix no només de canvis en la naturalesa i la materialitat dels edificis, sinó que ha de ser impulsada des d’un ampli espectre de la nostra cultura i societat (Janda, K. (2011). Buildings don’t use energy, people do!).

Des d’aquesta perspectiva, el model teòric utilitzat per al desenvolupament de la definició, el contingut i les eines del projecte ha emprat el marc conceptual de “Cultures Energètiques” dissenyat per un equip multidisciplinari de persones investigadores de diferents àmbits com la física, l’economia, el dret, la psicologia i la sociologia (Stephenson, J. (2010). Energy Cultures: A framework for understanding energy behaviours).

Des d’aquesta aproximació, la comunitat educativa resideix en el centre del projecte, i és en que ella es recullen tots els aspectes relacionats directament o indirectament amb l’energia i es classifiquen per al seu estudi en quatre apartats: creences; pràctiques; aspectes materials; i factors externs.

Resultats

El treball es concreta en l’acompanyament i dinamització de diferents activitats a 5 escoles i a 3 instituts dels municipis: Sant Pere de Ribes, l’Hospitalet de Llobregat i Castelldefels.

Les activitats inclouen:

  • Reunions amb el claustre de presentació i tancament del projecte
  • Itineraris energètics als centres
  • Definició d’un pla d’acció de millora de la gestió energètica dels centres
  • Intercanvi entre alumnes, conserges i personal de neteja sobre el que han après
  • Activitat en grup tipus joc
Autoria

Cíclica [space·community·ecology]

Promotor/a

Diputació de Barcelona; Àrea d'Acció Climàtica; Oficina Tècnica d'Educació i Promoció ambiental de la Gerència de Serveis de Medi Ambient

Any projecte

Curs escolar 2021-2022

Date

29 de desembre de 2021

Category

Cultures energètiques